NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA SỨC HẤP DẪN TRONG TUYỂN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VÀ Ý ĐỊNH NỘP ĐƠN CỦA SINH VIÊN VỪA TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Abstract

Để tồn tại và phát triển bền vững, các ngân hàng ở Việt Nam cần phải có chiến lược xây dựng thương hiệu của mình, trong đó thương hiệu nhà tuyển dụng là một thành phần quan trọng của thương hiệu ngân hàng. Nhằm thu hút nhân tài về “đầu quân”, các ngân hàng cần phải định vị mình như là một nhà tuyển dụng đầy sức hấp dẫn. Mục đích của nghiên cứu này là xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa sức hấp dẫn trong tuyển dụng của các ngân hàng và ý định nộp đơn của các sinh viên. Mối quan hệ này được kiểm định với 232 sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sức hấp dẫn trong tuyển dụng của ngân hàng tác động cùng chiều đến ý định nộp đơn của sinh viên vào ngân hàng. Cuối cùng, nhóm tác giả trình bày hàm ý của những phát hiện này đối với các nhà quản trị tại các ngân hàng.

Từ khóa: thương hiệu nhà tuyển dụng, sức hấp dẫn của nhà tuyển dụng, ý định nộp đơn

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3697