ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI BINARY LOGISTIC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB) - CHI NHÁNH HUẾ

Abstract

Tìm hiểu các yếu tố động cơ tác động đến việc sử dụng dịch vụ IB của khách hàng khác nhau tùy theo đặc điểm mỗi khách hàng, nhu cầu, mục đích là vấn đề sống còn của nhiều ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đã sử dụng hàm Binary Logistic để xây dựng mô hình hồi qui tối ưu giữa mức độ sẵn sàng sử dụng tiếp dịch vụ Internet Banking của khách hàng đối với ngân hàng VIB và 3 biến độc lập là: Giảm rủi ro, sự quan tâm về phía ngân hàng và thu nhập/tháng của khách hàng. Kết quả cho thấy thu nhâp/tháng là yếu tố tác động mạnh nhất đến mức độ sẵn sàng sử dụng tiếp dịch vụ IB với với điều kiện là các biến còn lại trong mô hình không đổi thì loge của tỷ lệ xác suất sẵn sàng sử dụng tiếp và xác suất không sẵn sàng sử dụng tiếp sẽ tăng thêm 0,574 đơn vị trong khi đối với giảm rủi ro và sự quan tâm hệ số này lần lượt chỉ là 0.474 và 0.572.

 

Từ khoá: Hành vi khách hàng; Động cơ, Khách hàng cá nhân; Ngân hàng điện tử.

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3699