HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT MỘT SỐ CÂY NÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá tình hình phát triển, hiệu quả đầu tư sản xuất và tiêu thụ ba nông sản hàng hóa dài ngày (cam, cau và cao su) ở huyện Nam Đông. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao su là cây trồng mới có hiệu quả đầu tư sản xuất cao nhất, hệ thống tiêu thụ tiến bộ nhất nhưng đòi hỏi đầu tư cao và thường chịu rủi ro do gió bão và giá cả thị trường quốc tế. Cam là cây truyền thống, nhưng hiện nay hiệu quả đầu tư sản xuất thấp, hệ thống tiêu thụ giản đơn, đang phát triển chững lại. Cau là cây trồng thân thuộc của các hộ gia đình hiệu quả đầu tư sản xuất khá, nhưng thị trường tiêu thụ khó khăn.Để phát triển hiệu quả và bền vững, vì thế cần tăng cường công tác quy hoạch; phát huy ưu thế và khắc phục hạn chế từng loại cây trồng trong sự thống nhất của hệ thống sản xuất tiêu thụ của chúng ở huyện Nam Đông.

 

Từ khóa: Hiệu quả đầu tư sản xuất ; cây nông nghiệp dài ngày

 

 

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3701