NGHIÊN CỨU BỐ TRÍ ĐẤT ĐAI CHO LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020

Abstract

Bài báo được thực hiện tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi với các số liệu quản lý, sử dụng đất từ 2006 - 2012 để bố trí đất đai đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy - trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, dưới sự tác động của đô thị hóa đã làm cho cơ cấu sử dụng đất biến động, cụ thể:  Đất nông nghiệp(NN) giảm 425,01 ha, đất  phi nông nghiệp (PNN) tăng 758,98 ha, đất chưa sử dụng (CSD) giảm 328,46 ha. Biến động dân số từ năm 2010 đến năm 2012 tăng 2051 người. Mật độ dân số toàn thành phố là 3.092 người/km2 (gấp 13 lần mật độ dân số của tỉnh) và được phân bố không đều giữa các xã, phường. Tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Quảng Ngãi là 3717,44 ha, trong đó diện tích đất y tế là 14,82  ha (bình quân 0,26 m2/người) chiếm 0,40 % tổng diện tích đất tự nhiên toàn thành phố và đất giáo dục là 86,96 ha (bình quân 2,43 m2/người)  chiếm 2,34% tổng diện tích đất tự nhiên là thấp hơn so với định mức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất bố trí quỹ đất đến năm 2020 gồm: Quỹ đất cho lĩnh vực y tế là 32,26 ha, giáo dục là 110,68 ha. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất, cơ chế ưu đãi về đất đai trong lĩnh vực y tế và giáo dục ngoài công lập.

Từ khóa: Sử dụng đất, lĩnh vực y tế, lĩnh vực giáo dục, thành phố Quảng Ngãi.


https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3704