ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ (CLDV) cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Số liệu điều tra được thu thập từ 189 khách hàng theo phương pháp chọn mẫu điều tra ngẫu nhiên đơn giản. Phương pháp kiểm định KMO và Bartlett, kiểm định Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA), ANOVA, tương quan và hồi quy được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với CLDV cung cấp nước sinh hoạt. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 2 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, đó là “Thái độ và quy trình giao dịch" và "Chất lượng sản phẩm nước". Từ đó đưa ra 4 nhóm giải pháp nâng cao CLDV cung cấp nước sinh hoạt nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3705