ĐO LƯỜNG CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

Abstract

Chất lượng dịch vụ đào tạo trường đại học đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Điều này đặt ra cho các nhà quản lý và nhà khoa học nhiều vấn đề cần giải quyết, về khía cạnh lý thuyết lẫn thực tiễn. Đo lường cảm nhận của sinh viên giúp các trường đại học ra quyết định tốt hơn. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính để xây dựng thang đo và định lượng nhằm kiểm định thang đo. Kết quả nghiên cứu cho thấy thang đo cảm nhận của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo trường đại học gồm bảy biến: (1) giá trị hình ảnh, (2) giá trị tri thức, (3) giá trị cảm xúc, (4) giá trị chức năng – tính thiết thực, (5) giá trị chức năng – học phí/chất lượng, (6) giá trị xã hội và (7) giá trị hài lòng. Từ đó, những hàm ý quản trị được đề xuất giúp các trường đại học đáp ứng nhu cầu người học tốt hơn.

Từ khóa:  Chất lượng dịch vụ, chất lượng cảm nhận, dịch vụ đào tạo.

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3706