NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

Abstract

Hoàn thiện công tác quản lý trong trường đại học là một vấn đề có ý nghĩa then chốt trong định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương về khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp - Enterprise Resource Planning (ERP) vào quản lý các trường đại học trên thế giới, bài viết đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trường đại học ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP, quản lý trường đại học

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3709