CHUỖI CUNG SẮN HÀNG HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ PHÚ ĐỊNH VÀ CỰ NẪM, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Chuỗi cung sắn ở Quảng Bình đã có thay đổi đáng kể khi chuyển từ sản xuất bán tự cung, tự cấp sang sản xuất thương mại, đặc biệt là từ khi các nhà máy chế biến tinh bột sắn được hình thành. Chuỗi cung sắn ở Quảng Bình có nhiều tác nhân khác nhau như người cung cấp đầu vào, người dân, thu gom nhỏ, thu gom lớn, nhà máy chế biến và trung gian xuất khẩu. Vai trò của họ cũng khác nhau trong chuỗi. Nhà máy chế biến nhìn chung là người lãnh đạo chuỗi nhưng họ lại bị điều khiển bởi nhu cầu thị trường Trung Quốc. Vai trò của người dân đã được cải thiện nhưng họ là người bất lợi thế trong chuỗi trên.

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3710