HIỆU QUẢ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Sản xuất hàng hóa đang là xu hướng phổ biến trong sản xuất sắn ở Quảng Bình. Xu hướng này bị ảnh hưởng nhiều bởi sự hình thành của các nhà máy chế biến tinh bột ở địa phương. Kết quả nghiên cứu  chỉ ra rằng sản xuất sắn thương mại là một hoạt động có giá trị gia tăng, thu nhập và lợi nhuận cao mặc dầu chỉ số này có sự thay đổi tùy theo vùng, loại hộ và mức đầu tư. Có nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng lên kết quả và hiệu quả của hoạt động sản xuất sắn nhưng qui mô đất đai, chi phí trung gian, giá trị trang thiết bị sản xuất và qui mô lao động là đình là các nhân tố chính. Kết quả cũng chỉ ra rằng định hướng thương mại là khá cao ở trên khía cạnh đầu vào và đầu ra nhưng đầu ra cao hơn đầu vào

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3711