NGHIÊN CỨU SỰ CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận và sử dụng dịch vụ Internet Banking (IB) của khách hàng cá nhân tại thành phố Huế. Sử dụng mô hình chấp nhận công nghệ TAM làm nền tảng lý thuyết, nghiên cứu đề xuất ba nhân tố mới “nhận thức sự tự tin”, “nhận thức sự tin tưởng” và “nhận thức rủi ro”. Kỹ thuật phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được sử dụng để kiểm tra sự phù hợp của mô hình đo lường, mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng để khám phá mối quan hệ có tính cấu trúc giữa các nhân tố. Kết quả phân tích cho thấy mô hình nghiên cứu hoàn toàn phù hợp với dữ liệu thị trường. Cuối cùng, từ những kết quả thu được, nghiên cứu đề xuất giải pháp cho công tác quản lý và phát triển Internet Banking đối với các NHTM ở Việt Nam cũng như các chính sách marketing để thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng dịch vụ.

Từ khóa: Internet Banking, nhân tố, nhận thức, chấp nhận và sử dụng công nghệ.

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3712