HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN THỊT QUY MÔ NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TIẾP CẬN HÀM SẢN XUẤT BIÊN NGẪU NHIÊN

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở nguồn số liệu điều tra từ 262 hộ chăn nuôi lợn thịt quy mô nhỏ và vừa ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2013. Phương pháp thống kê mô tả và hàm sản xuất biên ngẫu nhiên SFPF (Stochastic Frontier Production Function) được sử dụng với sự hỗ trợ bằng Chương trình Frontier 4.1 để đo lường, đánh giá và so sánh hiệu quả kỹ thuật giữa hai nhóm hộ chăn nuôi lợn thịt quy mô nhỏ và vừa. Theo kết quả nghiên cứu, trọng lượng thịt lợn hơi xuất chuồng của các hộ chịu tác động bởi các yếu tố đầu vào như giống, thức ăn, lao động và thú y. Trong đó, đáng chú ý là nhân tố thức ăn có hệ số tương quan nghịch với trọng lượng thịt lợn hơi. Mức hiệu quả kỹ thuật bình quân giữa hai nhóm hộ chăn nuôi lợn thịt quy mô nhỏ và vừa có sự chênh lệch đáng kể, đạt được ở các mức tương ứng là 0,689 và 0,935. Kết quả ước lượng hàm phi hiệu quả kỹ thuật còn cho thấy, các yếu tố như trình độ văn hóa của chủ hộ, kinh nghiệm chăn nuôi, lao động gia đình, tham gia tập huấn và tiếp cận tín dụng đã đóng góp tích cực vào việc cải thiện hiệu quả kỹ thuật.

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3714