Evaluation of investment environment at industrial zones in Thua Thien Hue province by utilising important performance analysis (IPA) method
PDF (Vietnamese)

Keywords

Khu công nghiệp
Thừa Thiên Huế
IPA
thu hút đầu tư Industrial zones
Hue
IPA
investment attraction

Abstract

This study  aims to evaluate and analyze the current investment environment in industrial zones (IZs) in Thua Thien Hue province. First, the fuzzy Delphi method was utilized to evaluate the scale reliability of the investment attributes, the study then used the Important Performance Analysis (IPA) method to analyze the current status of investment environment in industrial zones in Thua Thien Hue province. The study results show that the public administrative service; technical and social infrastructure; quality of human resources; input cost advantages are important attributes that influence significantly the decision of investors. However, the performance of these attributes was low and did not meet the demand of investors. These attributes created major bottlenecks in attracting investment capital to industrial zones in Thua Thien Hue province.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6371
PDF (Vietnamese)

References

 1. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2014), Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.
 2. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2019), Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 48 của Bộ Chính trị, số 259/BC-KKTCN, Thừa Thiên Huế ngày 15/3/2019.
 3. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2019), Báo cáo về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, số 1033/BC-KKTCN, Thừa Thiên Huế ngày 04/8/2019.
 4. Nguyễn Thị Ái Liên (2012), Môi trường đầu tư với hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 5. Nguyễn Bạch Nguyệt, Nguyễn Mạnh Cường (2018), Đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017 và một số khuyến nghị chính sách, Tạp chí Công thương, 1.
 6. David Dollar, Shuilin Wang, Lixin Colin Xu, Anqing Shi, (2004), Improving City Competitiveness through the Investment Climate: Ranking 23 Chinese Cities, The Finance and Economics Publishing House.
 7. Dunning JH (1997), Trade, location of economic Activity and the MNE: A search for an Electic Approach, The International Allocation of Economic Activity, 395–418.
 8. World Bank (2005), World development report 2005.
 9. Trần Quang Lâm và An Như Hải (2006), Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia.
 10. Misiunas, A., & Gudeliauskaite, D. (2013), The characteristics of the investment climate in the Baltic States, Lithuanian Journal of Statistics, 52(1), 94–101.
 11. Feng Li, Jing Li (1999), The Foreign Investment Environment in China: The Soft Environment, Publisher: Palgrave Macmillan UK.
 12. VCCI (2020), Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Việt Nam năm 2019, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội.
 13. Alam, A., & Shah, S (2013), Determinants of foreign direct investment in OECD member countries, Journal of Economic Studies, 40(4), 515–527.
 14. Mucuk, M., & Demirsel, T. (2013), The effect of foreign direct investments on unemployment: evidence from panel data for seven developing countries, Journal of Business, Economics & Finance, 2(3), 53–66.
 15. CECODES, VFF-CRT, RTA & UNDP (2020), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2019: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội.
 16. Bui, T.D.; Tsai, F.M.; Tseng, M.L.; Ali, M.H (2020), Identifying sustainable solid waste management barriers in practice using the fuzzy Delphi method, Resour. Conserv. Recycl, 154, 104625.
 17. Tsai, F.M.; Bui, T.D.; Tseng, M.L.; Wu, K.J.; Chiu, A.S.F. (2020), A performance assessment approach for integrated solid waste management using a sustainable balanced scorecard approach, J. Clean. Prod, 251, 119740.
 18. Tseng, M.L.; Wu, K.J.; Chiu, A.S.; Lim, M.K.; Tan, K (2018), Service innovation in sustainable product service systems: Improving performance under linguistic preferences, Int. J. Prod. Econ., 203, 414–425.
 19. Sujith Kumar Manakandan, MPH1, Rosnah Ismail, DrPH1, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, PhD2, Priya Ragunath, MPH (2017), Pesticide applicators questionnaire content validation: A fuzzy delphi method, Med J Malaysia, 72(4).
 20. Wan Nurul Huda Wan Ab Kadir , Nurul Syafiqah Yap Abdullah, Izan Roshawaty Mustapha (2019), The Application Of The Fuzzy Delphi Technique On A Component Of Development Of Form Four STEM-Based Physics Interactive Laboratory (ILab), International journal of scientific & technology research, 8(12).
 21. Martilla, J., James, J. (1977), Importance-performance analysis, J. Mark., 40(1), 77–79.
 22. Douglas, J., Douglas, A., Barnes, B. (2006), Measuring student satisfaction at a UK university, Qual. Assur. Educ, 14(3), 251–267.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array