Research for solutions for improving the value chain of jackfruit in Hau Giang province
PDF (Vietnamese)

Keywords

jackfruit
production and consumption linkages
Mekong River Delta mít
liên kết sản xuất tiêu thụ
đồng bằng sông Cửu Long

Abstract

The study aims to analyze the current production and consumption linkages and the value chain of jackfruit in Hau Giang province and propose recommendations in order to upgrade the chain. This study employed the value chain linkage approach of GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – Germany) based on data directly collected from 160 jackfruit farmers and 18 stakeholders in the chain. Results reveal that the jackfruit value chain currently has 14 market channels (classified by 4 grades of jackfruit based on quality). In which, there are two main export channels for grade 1 and 2 jackfruits. While domestic consumption channels are mainly for grade 3 and 4 jackfruits but are quite complicated. In addition, added value and net added value for grades 3 and 4 are also lower than for export channels. Farmers in the two export channels receive the highest profits while ones in the two domestic consumption channels have the lowest profits. The proposed jackfruit value chain upgrade scheme is based on the three most effective channels. This is one of the first studies on Jackfruit value chain in Mekong River Delta. It also estimates initial investment costs and depreciation for perennial. The proposed solutions are expected to contribute to the implementation of the Government's orientation on diversified agricultural development in the Mekong River Delta.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v131i5C.6494
PDF (Vietnamese)

References

  1. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang (2020), Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020, Số 135/BC-SNNPTNT, ngày 21 tháng 01 năm 2021.
  2. Trịnh Đức Trí, Võ Thị Thanh Lộc, Huỳnh Hữu Thọ, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trúc Dung và Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt (2015), Nghiên cứu chuỗi giá trị xoài tỉnh Tiền Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 91–104.
  3. Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt và Dương Ngọc Thành (2014), Phân tích chuỗi giá trị xoài cát Hòa Lộc (mangifera indica l.) tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 35, 32–39.
  4. Nguyễn Phú Sơn và Nguyễn Thị Thu An (2014), Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm tỏi tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 35, 16–23.
  5. Nguyễn Quốc Nghi (2018), Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 54(4D), 220–228.
  6. Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son, Võ Thanh Dũng, Nguyễn Công Toàn, và Phạm Hải (2011), Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng tơ xơ dừa nhằm tạo việc làm và cải thiện thu nhập người nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 17b, 61–70.
  7. Nguyễn Phú Son và Nguyễn Thị Thu An (2013), Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm táo tỉnh Ninh Thuận, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 71–78.
  8. Võ Thị Thanh Lộc và Nguyễn Phú Son (2013), Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị gạo đặc sản “ST5” tỉnh Sóc Trăng, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27, 25–33.
  9. Võ Thị Thanh Lộc và Nguyễn Phú Son (2016), Giáo trình phân tích chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, Nxb. Trường Đại học Cần Thơ.
  10. Cochran, W. G. (1977), Sampling techniques (3rd ed.), New York: John Wiley & Sons.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Array