ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG VỐN NƯỚC NGOÀI, ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI VÀ NGUỒN VỐN CON NGƯỜI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Abstract

Nghiên cứu phân tích tác động của dòng vốn nước ngoài, độ mở thương mại và nguồn vốn con người đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1989-2019 bằng phương pháp phân phối trễ tự hồi quy ARDL. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có tồn tại mối quan hệ trong dài hạn giữa các biến trong mô hình. Trong mô hình dài hạn, nguồn vốn ODA, độ mở thương mại và nguồn vốn con người tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đối với tăng trưởng kinh tế còn biến vốn vay nước ngoài không có ý nghĩa thống kê. Cũng trong mô hình này, vốn FDI có ý nghĩa thống kê và chưa thể hiện đúng vai trò đối với tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên ở mô hình Granger trong ngắn hạn, FDI là một trong những yếu tố tác động vừa trực tiếp và gián tiếp đến tăng trưởng của Việt Nam bởi vì kết quả chỉ ra vốn FDI có tác động nhân quả Granger đến tăng trưởng kinh tế, độ mở thương mại và nguồn vốn con người. Vì vậy, Việt Nam nên có những chính sách phù hợp để tận dụng hiệu quả của nguồn vốn nước ngoài, tuy nhiên cũng không nên lệ thuộc quá nhiều vào đó mà phát huy những nhân tố nội tại như nguồn vốn con người, thương mại và nguồn vốn trong nước để phát triển kinh tế một cách bền vững.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v131i5A.6600

References

 1. Jhingan, M. (2010), Macroeconomic Theory 12th Edition, Vrinda Publishing (p) Ltd., Delhi.
 2. Fischer, S.(1997), Capital Account Liberalization and the Role of the IMF, International Monetary Fund.
 3. Driffield, N., & Jones, C. (2013), Impact of FDI, ODA and migrant remittances on economic growth in developing countries: A systems approach, The European Journal of Development Research, 25(2), 173–196.
 4. Ibhagui, O.W. (2020), The economic performance effects of capital flows in OPEC member countries, The Quarterly Review of Economics and Finance, 75, 67–83.
 5. Tang, S., Selvanathan, E.A., & Selvanathan, S. (2008), Foreign direct investment, domestic investment and economic growth in China: A time series analysis, World Economy, 31(10), 1292–1309.
 6. Morrissey, O. (2012), FDI in Sub-Saharan Africa: Few linkages, fewer spillovers, The European Journal of Development Research, 24(1), 26–31.
 7. Ndikumana, L., & Sarr, M. (2019), Capital flight, foreign direct investment and natural resources in Africa, Resources Policy, 63, 101427.
 8. Odhiambo, N.M. (2009), Energy consumption and economic growth nexus in Tanzania: An ARDL bounds testing approach, Energy policy, 37(2), 617–622.
 9. Morrissey, O. (2001), Does aid increase growth? Progress in development studies, 1(1), 37–50.
 10. Yiew, T.-H., & Lau, E. (2018), Does foreign aid contribute to or impeded economic growth? Journal of International Studies, 11(3), 21–30.
 11. Fasanya, I.O., & Onakoya, A.B. (2012), Does foreign aid accelerate economic growth? An empirical analysis for Nigeria, International journal of economics and financial issues, 2(4), 423–431.
 12. Tahir, M., Estrada, M.A.R., & Afridi, M.A. (2019), Foreign inflows and economic growth: An emiprical study of the SAARC region, Economic Systems, 43(3–4), 100702.
 13. Mallik, G. (2008), Foreign Aid and Economic Growth: A Cointegration Analysis of the Six Poorest African Countries, Economic Analysis & Policy, 38(2).
 14. Ekanayake, E., & Chatrna, D. (2010), The effect of foreign aid on economic growth in developing countries, Journal of International Business and cultural studies, 3(1).
 15. Iamsiraroj, S. (2016), The foreign direct investment–economic growth nexus, International Review of Economics & Finance, 42, 116–133.
 16. Keho, Y. (2015), Foreign Direct Investment, Exports and Economic Growth: Some African Evidence, Journal of Applied Economics & Business Research, 5(4).
 17. Lean, H.H., & Tan, B.W. (2011), Linkages between Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth in Malaysia, Journal of Economic Cooperation & Development, 32(4).
 18. Sunde, T. (2017), Foreign direct investment, exports and economic growth: ADRL and causality analysis for South Africa, Research in International Business and Finance, 41, 434–444.
 19. Adams, S. (2009), Foreign direct investment, domestic investment, and economic growth in Sub-Saharan Africa, Journal of policy modeling, 31(6), 939–949.
 20. Adams, S., & Opoku, E.E.O. (2015), Foreign direct investment, regulations and growth in sub-Saharan Africa, Economic Analysis and Policy, 47, 48–56.
 21. Gunby, P., Jin, Y., & Robert Reed, W. (2017), Did FDI Really Cause Chinese Economic Growth? A Meta-Analysis, World development, 90, 242–255.
 22. Mencinger, J. (2003), Does foreign direct investment always enhance economic growth?, Kyklos, 56(4), 491–508.
 23. Temiz, D., & Gökmen, A. (2014), FDI inflow as an international business operation by MNCs and economic growth: An empirical study on Turkey, International Business Review, 23(1), 145–154.
 24. Krugman, P. (1988), Financing vs. forgiving a debt overhang, Journal of development Economics, 29(3), 253–268.
 25. Sachs, J.D. (1989), Developing Country Debt and Economic Performance, The International Financial System, in Developing Country Debt and Economic Performance, Volume 1: The International Financial System, University of Chicago Press, 12–0.
 26. Cohen, D. (1993), Low Investment and Large LDC Debt in the 1980's, The American Economic Review, 437–449.
 27. Adams, S., & Atsu, F. (2014), Aid dependence and economic growth in Ghana, Economic Analysis and Policy, 44(2), 233–242.
 28. Dreher, A. (2006), IMF and economic growth: The effects of programs, loans, and compliance with conditionality, World Development, 34(5), 769–788.
 29. Ehigiamusoe, K.U., & Lean, H.H. (2019), Foreign capital inflows and economic growth in Nigeria: any nexus?, Journal of African Business, 20(4), 455–471.
 30. Hameed, A., Ashraf, H., & Chaudhary, M.A. (2008), External debt and its impact on economic and business growth in Pakistan, International research journal of finance and economics, 20(1), 132–140.
 31. Lucas, R.E. (1988), On the mechanics of economic development, Journal of monetary economics, 22(1), 3–42.
 32. Romer, P.M. (1986), Increasing returns and long-run growth, Journal of political economy, 94(5), 1002–1037.
 33. Nguyễn Hữu Cung, et al. (2021), The relationship between foreign capital inflows and economic growth: empirical evidence from Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(11).
 34. Nguyễn Phúc Cảnh, & Phạm Gia Quyền (2016), Ảnh hưởng của dòng vốn nước ngoài và độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế, Tạp chí ngân hàng, 6.
 35. Nguyễn Hoàng Thuỵ Bích Trâm (2017), The Impact of International Capital Flows on Economic Growth: The case of Vietnam, International Review of Business Research Papers, 12(1).
 36. Feenstra RC, I.R. (2015), Timmer MP The Next Generation of the Penn World Table, American Economic Review, 105, 3150–3182.
 37. Dinh Su, T., & Phuc Nguyen, C. (2020), Foreign financial flows, human capital and economic growth in African developing countries, International Journal of Finance & Economics.
 38. Musila, J. W., & Yiheyis, Z. (2015), The impact of trade openness on growth: The case of Kenya, Journal of Policy Modeling, 37(2), 342–354.
 39. World Bank (2021), World Development Indicators.
 40. Pesaran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001), Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, J. Appl. Econ, 16(3), 289–326.
 41. Engle, R.F., & Granger, C.W.J. (1987), Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, 55(2), 251–276.
 42. Johansen, S. (1988), Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2), 231–254.
 43. Johansen, S., & Juselius, K. (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with appucations to the demand for money, Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2), 169–210.
 44. Harris, R., & Sollis, R. (2003), Applied time series modelling and forecasting, Wiley.
 45. Said, S.E., & Dickey, D.A. (1984), Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order, Biometrika, 71(3), 599–607.
 46. Phillips, P.C., & Perron, P. (1988), Testing for a unit root in time series regression, Biometrika, 75(2), 335–346.
 47. Friston, K., Moran, R., & Seth, A.K. (2013), Analysing connectivity with Granger causality and dynamic causal modelling, Current opinion in neurobiology, 23(2), 172–178.
 48. Klobodu, E.K.M., & Adams, S. (2016), Capital flows and economic growth in Ghana, Journal of African Business, 17(3), 291–307.
 49. Mankiw, N.G., Romer, D., & Weil, D.N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437.
 50. Barro, R.J. (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407–443.
 51. Samargandi, N., Fidrmuc, J., & Ghosh, S. (2015), Is the relationship between financial development and economic growth monotonic? Evidence from a sample of middle-income countries, World development, 68, 66–81.
 52. Pesaran, M.H., & Pesaran, B. (1997), Working with microfit 4.0, Camfit Data Ltd., Cambridge.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array