Consumer purchase intention towards tea products with environmentally friendly packaging in Hue city
PDF (Vietnamese)

Keywords

purchase intention
tea products
environmentally friendly packaging ý định mua
sản phẩm trà
bao gói sản phẩm thân thiện với môi trường

Abstract

This study investigates the trend of consumption of tea products with different packaging types, and identifies the impacts of consumers’ awareness towards the environment and interest towards policies encouraging the consumption of products with environmentally friendly packaging on the purchasing intention. Results of a survey with 160 consumers in Hue City showed that environmental awareness and interest towards policies encouraging the consumption of products with environmentally friendly packaging have positive effects on the purchase intention of tea products with environmentally friendly packaging. Furthermore, purchase intention tends to increase among young consumers with a medium-high income level. Based on the results, recommendations are proposed to impulse the purchasing intention towards tea products with environmentally friendly packaging.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v131i5C.6786
PDF (Vietnamese)

References

 1. Hoàng Nam (2020), Mỗi người Việt Nam đã tiêu thụ tới 41kg nhựa trong năm 2019, https://www.vietnamplus.vn/moi-nguoi-viet-nam-da-tieu-thu-toi-41kg-nhua-trong-nam-2019/621752.vnp. Truy cập 28/7/2022.
 2. Hòa (2019), Sản phẩm thân thiện với môi trường: Cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, https://haiquanonline.com.vn/san-pham-than-thien-voi-moi-truong-co-hoi-lon-cho-cac-doanh-nghiep-110284.html. Truy cập 28/07/2021.
 3. Viên Minh (2021), Rác thải nhựa ở Việt Nam – Bài 1: Những con số đáng báo động, https://moitruong.net.vn/rac-thai-nhua-o-viet-nam-bai-1-nhung-con-so-dang-bao-dong-12160.html. Truy cập 28/07/2022.
 4. Giang (2019), Huế: Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa, https://kinhtemoitruong.vn/hue-noi-khong-voi-tui-nilon-va-san-pham-nhua-3720.html Truy cập 28/07/2021.
 5. Scott, L. and Vigar‐Ellis, D. (2014), Consumer understanding, perceptions and behaviours with regard to environmentally friendly packaging in a developing nation, International Journal of ConsumerStudies, 38(6), 642–649.
 6. Vieira, K. C., de Castro Alcantara, V., do Prado, J. W., Pinto, C. L. and de Rezende, D. C. (2015), How does packaging influence consumer behavior? A multidisciplinary bibliometric study, International Business Research, 8(5), 66.
 7. Nguyen, A.T., Parker, L., Brennan, L. and Lockrey, S. (2020), A consumer definition of eco-friendly packaging, Journal of Cleaner Production, 252(10), 119792.
 8. Sustainable Packaging Coalition (2011), Definition of sustainable packaging. http://sustainablepackaging.org/uploads/Documents/Definitionpercent20ofpercent20Sustainableper cent20Packaging.pdf. Truy cập 28/7/2022.
 9. Zhang, G. and Zhao, Z. (2012), Green packaging management of logistics enterprises, Physics Procedia, 24, 900–905.
 10. VGP (2015), Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính Phủ Việt Nam, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Link truy cập: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2015/03/19-nd.signed.pdf Truy cập 28/4/2022.
 11. Ng, T. P., Gao, Q., Gwee, X. and Chua, D. Q. L. (2021), Tea consumption and depression from follow up in the Singapore Longitudinal Ageing Study, The Journal of Nutrition, Health & Aging, 25(3), 295–301.
 12. Hồ Huy Tựu, Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Phương Linh (2018), Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân Nha Trang, Tạp chí Kinh tế Đối Ngoại, 103, 1–19.
 13. Phạm Thu Hương, Trần Minh Thu (2019), Các yếu tố tác động tới ý định mua sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường của giới trẻ việt nam tại Hà Nội, Tạp Chí Khoa học Thương Mại, 133, 33–50.
 14. Prakash, G. and Pathak, P. (2017), Intention to buy eco-friendly packaged products among young consumers of India: A study on developing nation, Journal of Cleaner Production, 141, 385–393.
 15. Schwepker Jr, C. H. and Cornwell, T. B. (1991), An examination of ecologically concerned consumers and their intention to purchase ecologically packaged products, Journal of Public Policy & Marketing, 10(2), 77–101.
 16. Van Birgelen, M., Semeijn, J. and Keicher, M. (2009), Packaging and proenvironmental consumption behavior: Investigating purchase and disposal decisions for beverages, Environment and Behavior, 41(1), 125–146.
 17. Trần Minh Thu (2020), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường củakhách hàng cá nhân ở Việt Nam, Trường Đại học Ngoại Thương.
 18. Principato, L., Secondi, L. and Pratesi, C. A. (2015), Reducing food waste: an investigation on the behaviour of Italian youths, British Food Journal, 117(2), 731–748.
 19. Lindh, H., Olsson, A. and Williams, H. (2016), Consumer perceptions of food packaging: Contributing to or counteracting environmentally sustainable development? Packaging Technology and Science, 29(1), 3–23.
 20. Nguyen, A.T. (2018), Exploring consumers' green purchase intention for a packaged food product with regard to eco-friendly packaging: The case of packaged instant noodles in Vietnam, PhD thesis, RMIT University Melbourne.
 21. Nguyễn Công Hiệp (2016), Nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau an toàn của người dân nội thành Hà Nội, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.
 22. Ajzen, I. (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
 23. Rylander, D. and Allen, C. (2001), Understanding green consumption behavior: Toward an integrative framework. In: R. Krishnan and M. Viswanathan (Eds.), American Marketing Association Winter Educators’ Conference Proceedings, 11, 386–387.
 24. Orzan, G., Cruceru, A. F., Bălăceanu, C.T. and Chivu, R.G. (2018), Consumers’ behavior concerning sustainable packaging: An exploratory study on Romanian consumers, Sustainability, 10(6), 1787.
 25. Walker, T.R., McGuinty, E., Charlebois, S. and Music, J. (2021), Single-use plastic packaging in the Canadian food industry: Consumer behavior and perceptions, Humanities and Social Sciences Communications, 8(1), 1–11.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Array