Factors affecting fishing households’ livelihood in Quang Dien district, Thua Thien Hue province
PDF (Vietnamese)

Keywords

livelihood
fishing household
Quang Dien sinh kế
hộ ngư nghiệp
Quảng Điền

Abstract

This study aims to determine the factors affecting the livelihood of fishing households in Quang Dien district, Thua Thien Hue Province. Data are collected from the survey of 150 fishing households in Quang Ngan and Quang Cong communes, Quang Dien district. Multiple regression model was used to analyze the factors affecting the household’s livelihood outcome.  The estimation results showed that, there were 6 factors positively impacting on the household’s livelihood outcome including the educational level of household heads, experiences, number of household’ labor, total farmland area, participation in unions and associations, and household’s livelihood strategies. Therefore, the policy implications have been proposed to improve household’s livelihood sustainability in the coming year.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v132i5C.7068
PDF (Vietnamese)

References

 1. Bùi Hồng Hà (2020), Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế bền vững của cộng đồng dân cư vùng ven biển các tỉnh Duyên Hải miền Trung, Tạp chí Tài chính, 743, 138–141.
 2. Nguyễn Thị Thu Hương, Bùi Đức Tính, Trịnh Văn Sơn (2021), Đo lường sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 130(3B), 5–18.
 3. Bùi Văn Tuấn (2015), Thực trạng và giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 3(5), 91–108.
 4. Chambers, R., and Conway, G., R., (1991), Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century, IDS Discussion Paper No 296.
 5. Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế của nông hộ ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 38, 120–129.
 6. Nguyễn Thị Thu Hương và cs. (2020), Hiệu quả nuôi trồng thủy sản tại ao, hồ ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kỳ I, Tháng 4, 127–133.
 7. Nguyễn Thị Thu Hương và cs. (2021), Đo lường sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 130(3B), 5–18.
 8. Ellis, F. (2000), Rural livelihoods and diversity in developing countries, Oxford University Press, New York.
 9. DFID (1999), Sustainable Livelihood Guidance sheet, DFID.
 10. Nguyễn Tiến Dũng và Phan Thuận (2021), Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân vùng hạn mặn ở Đồng Bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 57(1C), 210–126.
 11. Nguyễn Duy Cần và Võ Hồng Tú (2019), Thực trạng và chiến lược sử dụng nguồn vốn sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn của nông hộ ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 55(6D), 109–118.
 12. Lâm Thành Sĩ, Nguyễn Thành Tín (2020), Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế hộ sản xuất lúa ở An Giang và Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 5(114), 82–88.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Array