Factors influencing the academic performance of students enrolled in the Faculty of Accounting and Finance, University of Economics, Hue University
PDF (Vietnamese)

Keywords

affected factors
, multivariate linear regression
academic performance các yếu tố ảnh hưởng
hồi quy tuyến tính đa biến
kết quả học tập

Abstract

This study aims to assess and analyze the factors that affect the student’s academic performance enrolled in the Faculty of Accounting and Finance, University of Economics, Hue University. Data collected from the student records was used to estimate the marginal effects of the factors influencing student’s results by multivariate linear regression. The findings indicate that gender, training majors, entrance scores, and academic year affect the student’s achievement at a statistical significance of 1%.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v133i5A.7231
PDF (Vietnamese)

References

 1. Franqui, E. P., Roberto, S. C., Silvia, E. Z., Erika, E. Z., & Angle, V. L. (2020), Factors influencing university students’ academic performance, quality components of higher education. A case study of the Business Administration of Higher Polytechnic School of Chimborazo, Revista Innovaciones Educativas, 22(33), 1–16.
 2. Minjong, C., Ook, L., Changbae, M., & Hyodong, H. (2022), Factors Affecting Academic Achievement in SW Education, International Journal of Information and Education Technology, 12(4), 333–338.
 3. Nisha, A., & Neetu, S. (2017), Factors affecting the academic performance of college students, i-manager’s Journal of Educational Technology, 14(1), 47–53.
 4. Farooq, M. S., Chandhry A. H., Shafiq, M., & Berhanu, G. (2011), Factors affecting students’ quality of academic performance: A case of Secondary school level, Journal of Quality and Technology Management, 7(2), 1–14.
 5. Norhidayah, A., Kamaruzaman, J., Syukriah, A., Najah, M., & Azni, S. A. S. (2009), The Factors Influencing Students’ Performance at University Technology, Malaysia, International Journal of Education, 3, 81–90.
 6. Hùng, N. M., Thoa, H. T. K., Thiện, N.T., Hạnh, P. T. B. (2020), Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 129 (6c), 137–150.
 7. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (2022), Báo cáo thống kê kết quả học tập năm học 2020–2021, Huế.
 8. Phòng Công tác sinh viên – Thư viện, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (2022), Báo cáo thống kê số lượng sinh viên nhập học giai đoạn 2018–2022, Huế.
 9. Shoukat, A., Zubair, H., Fahad, M., Hamid, K., & Awais, A. (2013), Factors Contributing to the Students Academic Performance: A Case Study of Islamia University Sub-Campus, American Journal of Educational Research, 1(8), 283–289. DOI: 10.12691/education-1-8-3.
 10. Rafik, Z. E. (2005), Students’ approaches to study in introductory accounting courses, Journal of Education for Business, 80, 194–199.
 11. Mucella, U., Melis, S. O., & Ahu, E. (2011), The effects of teachers’ attitudes on students’ personality and performance, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 738–742.
 12. Zuhaina, Z., Rosni, A., Aisah, M., & Norlida, B. (2011), The Impact of Environment on Engineering Students’Academic Performance: A Pilot Study, 3rd International Congress on Engineering Education (ICEED), Malaysia, 2011.
 13. Dung, N. T., Oanh, H. T. K., Hải, L. Đ. (2017), Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, tháng 10/2017.
 14. An, N. T. T., Thứ, N. T. N., Oanh, Đ. T. K., Thành, N. V. (2016), Những nhân tố ảnh hưởng kết quả học tập của sinh viên năm I-II Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục: 46, 82–89.
 15. Thảo, P. T. H., Trang, N. H., & Hà, N. T. (2020), Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Ngân hàng- Phân viện Bắc Ninh, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 219, 69–80.
 16. Farhan, A., Reynita, S., Eddieson, P., Ahmed, A., & Layla, A. S. (2018), Factors affecting the academic performance of student nurses: A cross-sectional study, Journal of Nursing Education and Practice, 8(1), 60–68.
 17. Muhdin, M. (2016), Determinants of Economics Students’ academic performance: A case study of Jimma University, Ethiopia, International Journal of Scientific and Research Publications, 6(1), 566–571.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Array