Impact of trust in tax authorities and tax audit possibility on tax compliance of real estate companies in Vietnam
PDF (Vietnamese)

Keywords

The slippery slope framework
tax compliance
real estate companies
trust in tax authorities
tax audit possibility Khung sườn dốc trơn trượt
tuân thủ thuế
doanh nghiệp bất động sản
niềm tin đối với Cơ quan Thuế
khả năng bị thanh tra kiểm tra thuế

Abstract

Real estate companies play an essential role in the world's social economy in general and Vietnam in particular. However, the tax compliance of real estate companies still has many outstanding problems. This paper evaluates the influence of trust in tax authorities and tax audit possibility on tax compliance of real estate companies in Vietnam. With a sample size of 273 real estate companies, the research results from multivariable regressions show that while companies' trust in tax authorities positively affects their voluntary tax compliance, tax audit possibility positively influences both types of tax compliance: mandatory and voluntary. Trust in tax authorities positively moderates the relationship between tax audit possibility and mandatory tax compliance. The article has many implications for tax authorities in tax administration to improve tax compliance of real estate businesses today.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v132i5C.7236
PDF (Vietnamese)

References

 1. Võ Phương Linh, Lê Thị Mỹ Hoa, Vũ Thị Ánh Huyền (2022), Thị trường bất động sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Tài chính, 2, 1–8.
 2. Đinh Văn Thông (2015), Quản lý thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay, VNU Journal of Economics and Business, 31(3), 64–70.
 3. Triệu Vương (2023), Chuyên gia: “Đầu tư đất nông nghiệp có thể nhân giá 200–500 lần trong 10 năm”, Nhịp sống thị trường, Trang thông tin điện tử tổng hợp CAFEF 2023.
 4. Văn Tuấn (2022), Lý do nào khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế khủng?, Thời báo tài chính Việt Nam.
 5. Ánh Tuyết (2022), Chuyên gia "bóc trần" bất cập trong quản lý thuế hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
 6. Mardhiah, M., Miranti, R., Tanton, R. (2023), The slippery slope framework: A comprehensive evaluation of factors affecting trust and power, Economic and Political Studies, 11(3), 382–399.
 7. Kirchler, E., Hoelzl, E., Wahl, I. (2008), Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework, Journal of Economic Psychology, 29(2), 210–225.
 8. Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., Schabmann, A. (2013), Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy, Journal of Economic Psychology, 34, 36–45.
 9. Da Silva, F. P., Guerreiro, R., Flores, E. (2019), Voluntary versus enforced tax compliance: The slippery slope framework in the Brazilian context, International Review of Economics, 66(2), 147–180.
 10. Âu Thị Nguyệt Liên (2022), Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn, Đại học Kinh Tế, Đại Học Huế.
 11. Andreoni, J., Erard, B., Feinstein, J. (1998), Tax compliance, Journal of Economic Literature, 36(2), 818–860.
 12. Kirchler, E. (2007), The economic psychology of tax behaviour; Cambridge University Press.
 13. OECD, Compliance risk management: Managing and improving tax compliance. Availabe online: https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf (accessed on 15 May 2023).
 14. Bùi Ngọc Toản (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hue University Journal of Science: Economics and Development, 126(5A), 77–88.
 15. Nguyễn Bá Hoàng (2017), Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân: Nghiên cứu trường hợp chi cục thuế quận 11, Tp. HCM, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến, 5(4), 13–25.
 16. OECD, Forum on Tax Administration: Information Note: Tax Compliance and Tax Accounting Systems, Availabe online: https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/45045662.pdf (accessed on 1 May 2023).
 17. Randlane, K. (2016), Tax compliance as a system: Mapping the field, International Journal of Public Administration, 39(7), 515–525.
 18. Becker, G. S. (1968), Crime and punishment: An economic approach, Journal of Political Economy, 76(2), 169–217.
 19. Kirchler, E., Wahl, I. (2010), Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance, Journal of Economic Psychology, 31(3), 331–346.
 20. Muehlbacher, S., Kirchler, E. (2010), Tax compliance by trust and power of authorities, International Economic Journal, 24(4), 607–610.
 21. Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., Kirchler, E. (2013), Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia, Journal of Economic Psychology, 34, 169–180.
 22. Verboon, P., van Dijke, M. (2011), When do severe sanctions enhance compliance? The role of procedural fairness, Journal of Economic Psychology, 32(1), 120–130.
 23. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. (2010), Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, 7th ed., Pearson Prentice Hall: Upper Saddle River.
 24. McAllister, D. J. (1995), Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations, Academy of management Journal, 38(1), 24–59.
 25. Sritharan, N., Salawati, S., Sharon, C. C. S., Syubaili, M. A. (2022), Identifying the factors impacting upon personal tax compliance: A study involving tax affairs officers of Malaysian businesses, eJournal of Tax Research, 20(1), 48–71.
 26. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (1996), Using multivariate statistics, Harper Collins: Northridge.
 27. Aiken, L. S., West, S. G., Reno, R. R. (1991), Multiple regression: Testing and interpreting interactions, Sage: California.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Array