Factors affecting corporate income tax losses for foreign direct investment enterprises in Vietnam: An exploratory study
PDF (Vietnamese)

Keywords

tax losses
corporate income tax
FDI enterprises
exploratory study
Vietnam thất thu thuế
thuế thu nhập doanh nghiệp
doanh nghiệp FDI
nghiên cứu khám phá
Việt Nam

Abstract

This study explores the factors that might influence the possibility of corporate income tax losses from foreign direct investment (FDI) enterprises in Vietnam. This study follows the qualitative approach, including two focus group interviews with tax officials/managers in many levels and 12 in-depth interviews with FDI representatives. Research findings indicate that three potential factors might cause difficulties in managing corporate income tax of FDI enterprises, including the multi-national corporation ecosystem, audit enterprises consulting independent tax, and FDI in the manufacturing sector. Some policy implications for tax authorities in FDI enterprises’ income tax management in Vietnam are provided.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v132i5C.7251
PDF (Vietnamese)

References

 1. Dương Thị Tuyết Nhung, Đào Thị Tuyết (2020), Chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam qua các thời kỳ, Tạp Chí Công Thương, 29–30(12/2020), 1–8.
 2. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) (2020), Trốn thuế và tránh thuế ở Việt Nam - Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).
 3. Bộ Tài Chính (2022), Báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích BCTC năm 2021 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chính, B. T., Ed. Bộ Tài Chính: Bộ Tài Chính.
 4. Purwanto, T. A., Safitri, M. (2018), Analysis of company tax compliance related to foreign investment: Case study in Indonesia, KnE Social Sciences, 1020–1031.
 5. Karpowicz, A., Majewska, E. (2018), Corporate income tax revenue determinants: How important is the tax rate?, Economic and Social Development: Book of Proceedings, 361–369.
 6. Yoo, J. S., Lee, Y. J. (2019), National culture and tax avoidance of multinational corporations, Sustainability, 11(24), 6946.
 7. Adegbite, T. A., Bojuwon, M. (2019), Corporate tax avoidance practices: an empirical evidence from nigerian firms, Studia Universitatis Babes-Bolyai, 64(3), 39–53.
 8. Văn Gia, Chống thất thu thuế tại doanh nghiệp FDI: Vẫn còn khó khăn, Availabe online: (accessed on 1/12/2022).
 9. Robinson, Z., De Beer, J. (2021), Revisiting corporate income tax determinants in Southern Africa, Development Southern Africa, 38(4), 564–579.
 10. Aronmwan, E. J., Okaiwele, I. M. (2020), Measuring tax avoidance using effective tax rate: Concepts and implications, The Journal of Accounting and Management, 10(1).
 11. Wang, F., Xu, S., Sun, J., Cullinan, C. P. (2019), Corporate tax avoidance: A literature review and research agenda, Journal of Economic Surveys.
 12. Perret, S., Brys, B. Taxation and investment in colombia. Availabe online: http://dx.doi.org/10.1787/5js1pz3d0j8r-en (accessed on 1 May).
 13. Mahdi, S., Sharbanoo, K., Hossein, T. (2019), Tax avoidance and corporate risk: Evidence from a market facing economic sanction country, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(4), 45–52.
 14. Kusbandiyah, A., Norwani, N. M., Jusoh, M. A. (2020), Aggressive tax avoidance determinant factors of cg rankings 100 public companies by indonesian institute for corporate directorship, Advances in Business Research International Journal, 6(1), 35–40.
 15. Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Xuân Hằng, Nguyễn Minh Hằng (2021), Tác động của chính sách thuế đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các quốc gia ASEAN, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing, 61(Tháng 2/2021), 31–47.
 16. Trần Ngọc Linh (2022), Cơ sở lý luận về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, (Tháng 4/2022), 1–10.
 17. Nguyễn Minh Hà, Bùi Quan Trọng (2013), Chuyển giá và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp FDI tại TP. HCM, Tạp chí phát triển kinh tế, 267(Tháng 1/2013), 54–64.
 18. Nhật Minh, Nền kinh tế càng mở, tình trạng ‘né’ thuế càng dễ xuất hiện. Availabe online: (accessed on 16/7).
 19. Bộ Tài Chính, Doanh nghiệp FDI ưu đãi nhiều, đóng góp ít. Availabe online: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM147956 (accessed on 16/6/2023).
 20. Dewi, R. R., Gunawan, I. D. (2019), The implications of CSR and GCG on tax avoidance, Jurnal Akuntansi, 23(2(May/2019)), 195–212.
 21. Laudage, S. (2020), Corporate tax revenue and foreign direct investment: Potential trade-offs and how to address them, Discussion Paper.
 22. Nguyễn Thị Việt Nga (2019), Bàn về chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam đối với doanh nghiệp FDI, Tạp chí Tài chính, 10/2019.
 23. Hàn Tín, Chống cạnh tranh về thuế thu nhập doanh nghiệp trong ASEAN để thu hút FDI. Availabe online: https://baodautu.vn/chong-canh-tranh-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-trong-asean-de-thu-hut-fdi-d146188.html (accessed on 16/8/2022).
 24. OECD, Compliance risk management: Managing and improving tax compliance, Availabe online: https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf (accessed on).
 25. Toản, B. N. (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hue University Journal of Science: Economics and Development, 126(5A), 77–88.
 26. Hoàng, N. B. (2017), Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân: Nghiên cứu trường hợp chi cục thuế quận 11, Tp. HCM, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến, 5(4), 13–25.
 27. Lê Xuân Trường, Nguyễn Đinh Chiến (2013), Nhận diện các hành vi gian lận thuế, Tạp chí Tài chính, 9(2013).
 28. Tô Văn Tuấn (2020), Giải pháp chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Học viện Tài chính, Học viện Tài chính.
 29. Asiri, M., Al-Hadi, A., Taylor, G., Duong, L. (2020), Is corporate tax avoidance associated with investment efficiency?, The North American Journal of Economics and Finance, https://doi.org/10.1016/j.najef.2020.101143, 101143.
 30. Dương Văn An (2016), Chuyển giá trong DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)- kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội.
 31. Bộ Tài chính (2011), Tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế.
 32. Lincoln, Y., Guba, E. (1985), Naturalistic Inquiry London Sage Publications.
 33. Vaismoradi, M., Turunen, H., Bondas, T. (2013), Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study, Nursing & health sciences, 15(3), 398–405.
 34. Braun, V., Clarke, V., (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative research in psychology, 3(2), 77–101.
 35. Quốc Hội (2019), Luật số: 38/2019/QH14 Luật Quản Lý Thuế.
 36. Bộ Tài Chính (2021), Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 37. Phạm Nguyệt Thảo (2022), Một số vấn đề pháp lý về hoạt động đại lý thuế, Tạp chí Công Thương, 13(Tháng 6/2022).
 38. Hà Linh (2021), Đại lý thuế cần xây dựng thương hiệu và đạo đức hành nghề, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, (Tháng 7/2021).
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Array