Developing small and medium enterprises in Thua Thien Hue province in new context
PDF (Vietnamese)

Keywords

doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thừa Thiên Huế
cách mạng công nghiệp 4.0 small and medium enterprises
Thua Thien Hue province
Industrial Revolution 4.0

Abstract

Small and medium enterprises (SMEs) are playing a significant role in solving job issues, renewing technology, improving the business environment, and maintaining social stability and economic growth in each locality and country. Research in Thua Thien Hue province shows that, in the period 2017–2021, the development situation of SMEs have many changes. In the early years of the period, SMEs had a positive development with the increase of the indicators of total capital, revenue and profit. However, under the impact of natural disasters and the Covid-19 epidemic, which affected the development of SMEs, the number of businesses decreased, and the state of businesses shutting down took place continuously; Revenue and profit dropped sharply. In the new context, the post-pandemic recovery, the process of accelerating the application of the achievements of the fourth industrial revolution, especially the trend of digital economy development and digital transformation have brought SMEs many advantages and new challenges. On the basis of the analysis and assessment of the development situation of SMEs in Thua Thien Hue province, the study proposes basic solutions to improve the adaptability of SMEs in the new context.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v132i5C.7271
PDF (Vietnamese)

References

 1. Ngô Văn Vũ (2021), Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội.
 2. Vũ Quốc Tuấn (2020), Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ: Bài học kinh nghiệm của các nước và thực tiễn ở Việt Nam, Nxb. Thống kê, Hà Nội, trang 32.
 3. IFC, (2009), Perspectives on SME Financing Difficuties in China.
 4. Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NÐ-CP Về Trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 5. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-56-2009-ND-CP-tro-giup-phat-trien-doanh-nghiep-nho-vua-90635.aspx (Truy cập ngày 01/07/2023).
 6. Chính phủ (2021), Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Về Trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 7. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-80-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx (Truy cập ngày 01/07/2023).
 8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022), Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022, Nxb. Thống kê, Hà Nội.
 9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2021, Nxb. Thống kê, Hà Nội.
 10. Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế (2023), Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 2022, Nxb. Thuận Hóa, Huế.
 11. Làm gì để doanh nghiệp thích ứng trong bối cảnh mới? Đầu Tư - Tạp chí điện tử của Hiệp hội nhà. https://nhadautu.vn/lam-gi-de-doanh-nghiep-thich-ung-trong-boi-canh-moi-d60504.html
 12. (Truy cập ngày 01/07/2023).
 13. Trần Ngọc (2023). Kinh tế thế giới có thoát khỏi khủng hoảng trong năm 2023? CAFEF Trang thông tin điện tử tổng hợp. https://cafef.vn/kinh-te-the-gioi-co-thoat-khoi-khung-hoang-trong-nam-2023-202302010907268.chn (Truy cập ngày 01/07/2023).
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Array