The fluctuating price of residential land in the central and peri-urban areas of Hue City
PDF (Vietnamese)

Keywords

giá đất
trung tâm
ven đô
thành phố Huế land price
center
peri-urban
Hue city

Abstract

This paper aims to identify the fluctuation of residential land prices in the central and peri-urban areas of Hue City by collecting the state and market prices from 2018 to 2022. Our result indicated that the state land price has adjusted many times but is still low, the price of central areas fluctuated between 1 and 15 million VND/m2, while in the peri-urban areas, it altered between 0.41 and 6.24 million VND/m2. The market’s land price ranged from 9–75 million VND/m2 in central and peri-urban areas from 5 to 55 million VND/m2. There were numerous fluctuations in the period 2018 - 2022 due to the Covid-19 epidemic, increased bank interest rates, and alterations in administrative boundaries. The residential land prices of peri-urban exhibited an upward trend from 2018 to 2021 but declined in 2022 compared to the central area. Peri-urban areas experienced more pronounced fluctuations in prices compared to central areas, with the difference in land prices between the market and state still notably high. In particular, there were substantial differences in the land prices located in the second, third, and fourth positions. Simultaneously, the research has put forward several solutions aimed at determining residential land prices regulated by the state to align more closely with market prices.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v133i5A.7323
PDF (Vietnamese)

References

 1. Lê Thị Thu Thảo (2018), Đánh giá tính phù hợp giữa giá đất theo quy định của Nhà nước đối với giá đất trên thị trường tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với sự hỗ trợ của phần mềm ArcGIS.
 2. Dinh Thi Dieu và Pham Van Manh (2021), Studying Urban Expansion and Landscape Surrounding Monuments for Conservation the World Cultural Heritage in Hue City—View from GIS and Remote Sensing, AUC 2019: Proceedings of the 15th International Asian Urbanization Conference, Vietnam, Springer, 317–331.
 3. Ủy ban nhân dân thành phố Huế (2022), Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2022 tại thành phố Huế.
 4. Quốc hội (2021), Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 5. Phạm Thị Hồng Quyên và Nguyễn Hồ Phương Thảo (2021), Ứng dụng mô hình hedonic phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản trên địa bàn thành phố Huế, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế (19).
 6. Quang Cuong Doan (2023), Determining the optimal land valuation model: A case study of Hanoi, Vietnam, Land Use Policy, 127, 106578.
 7. Viện Kinh tế xây dựng (2022), Diễn biến thị trường bất động sản năm 2022 và dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới.
 8. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2014), Quyết định số 75/2014 ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015–2019).
 9. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2019), Quyết định số 20/2019 Điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung tại bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015–2019).
 10. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2019), Quyết định số 80/2019 ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020–2024).
 11. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2021), Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND Tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020–2024).
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Array