Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment

Current Issue

Vol. 132 No. 4A (2023)
Published December 31, 2023

Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment

Nguyễn Thị Thanh Nhàn*, Trần Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên, Dương Vĩnh Nhiều, Trần Xuân Thạch, Dương Trung Quốc
Usability of granulated blast furnace slag - sand mixture for marine constructions
https://doi.org/10.26459/hueunijese.v132i4A.7196
View All Issues