Diversity of terrestrial mollusks in Nam Dong, Thua Thien Hue
PDF (Vietnamese)

How to Cite

1.
Chính BT, Nhượng Đỗ V, Chứng N Đắc. Diversity of terrestrial mollusks in Nam Dong, Thua Thien Hue. hueuni-jns [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2024May28];129(1C):51-7. Available from: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5641

Abstract

The survey and sampling the terrestrial gastropods were conducted in Nam Dong area, Thua Thien Hue province, from May 2018 to March 2019. A total of 39 species and subspe­cies belonging to 33 genera, 14 families of three subclasses (Neritimorpha, Caenogastropoda, and Heterobranchia) was recorded. The subclass Heterobranchia dominates with 25 species (64.10%). Among the sample, 13 species are first recorded in Thua Thien Hue area; 8 species are endemic to Central Vietnam, and 6 species are endemic to Vietnam. The abundant families include Cyclophoridae (8 species), Camaenidae (5 species), Streptaxidae (5 species), Pupinidae (4 species), and Achatinidae (4 species). Other families have 1 to 3 species.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jns.v129i1C.5641
PDF (Vietnamese)

References

 1. Thuận NV, Phương NTH, Nhượng ĐV, Giang TV. Thành phần loài và khóa định loại các loài ốc ở cạn (Gastropoda) khu vực Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Trong: Báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 3 Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam; 2018; Quy Nhơn. Hà Nội: Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; 2018. tr. 619-625.
 2. Bui TC, Do VN, Ngo DC, Do DS. The land snail family Streptaxidae J. Gray, 1860 from Thua Thien Hue, Vietnam, with description of two new species (Gastropoda: Pulmonata). Ruthenica. 2019;29(2):87-94.
 3. Eydoux F, Annedouche AJ, Bertrand Ap, Bevalet A-G, Chazal A, Davesne, et al. Zoologie. Paris: Arthus Bertrand; 1852. Mollusques Pulmonés; p. 497-516.
 4. Möllendorff OV. Zur Binnenmollusken-Fauna von Annams III. Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. 1900;32(9):129-139.
 5. Möllendorff OV. Diagnosen neuer von H. Fruhstorfer in Tonking gesammelter Landschnecken. Nachrichtsblatt der Deutschen Ma-lakozoologischen Gesellschaft. 1901;33(5):65-81.
 6. Bavay A, Dautzenberg Ph. Description de Coquilles Nouvelles de l’Indo-Chine. Journal de Conchyliologie. 1909;57(2):81-105.
 7. Dautzenberg Ph, Fischer H. Liste des mollusques récoltés par. M. Mansuy en Indo-Chine et descrip-tion d’espèces nouvelles. Journal de Conchyliolo-gie. 1905a;53:85-234.
 8. Dautzenberg Ph, Fischer H. Liste des mollusques récoltés par M. Mansuy en Indo-Chine et description d’espèces nouvelles. Journal de Conchyliologie. 1905b;53:343-471.
 9. Dautzenberg Ph, Fischer H. Liste des mollusques récoltés par M.H. Mansuy en Indo-Chine et au Yunnan et description d’espèces nouvelles. Journal de Conchyliologie. 1908;56:169-217.
 10. Kobelt W, Martini FHW, Chemnitz JH. Die gedeckelten Lungenschnecken (Cyclostomacea) : in Abbildungen nach der Natur mit Beschreiben. Nürnberg: Verlag von Bauer und Raspe (Emil Küster); 1908. 711 p.
 11. Bank R. MolluscaBase: classification of the recent terrestrial Gastropoda of the World [internet]. 2017 [updated: 2017 July 16]. Available from: http://molluscabase.org/aphia.php?p=sourcedetails&id=278821
 12. Eydoux F. Mollusques du voyage de la Favorite. Magazine de Zoologie. 1838:1-12.
 13. Schileyko AA. Check-list of land pulmonate molluscs of Vietnam (Gastropoda: Stylommatophora). Ruthenica. 2011;21(1):1-68.
 14. Chính BT, Nhượng ĐV, Chứng NĐ. Các loài ốc ở cạn (Mollusca: Gastropoda) vùng Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Tạp chí Sinh học. 2019;41(2):61-168.
 15. Do DS, Do VN. Family Cyclophoridae in Vietnam (Gastropoda: Cyclophoroidea): the genus Cyclophorus Montfort, 1810. Ruthenica. 2019;29(1):1-53.
 16. Bavay A, Dautzenberg Ph. Description de coquilles nouvelles de l’Indo–Chine. Journal de Conchyliologie. 1903;51:201-236.
 17. Kongim B, Sutcharit C, Naggs F, Panha S. Taxonomic revision of the Elephant Pupinid snail genus Pollicaria Gould, 1856 (Prosobranchia, Pupinidae). ZooKeys. 2013;287:19-40.
 18. Sáng ĐĐ. Khu hệ thân mềm chân bụng ở cạn tỉnh Sơn La [luận án]. Hà Nội: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 2016.
 19. Vermeulen JJ, Maassen WJM. The non-marine Mollusk fauna of the Pu Luong, Cuc Phuong, Phu Ly and Ha Long regions in Northem Vietnam [internet]. Ha Long: National Parks; 2003. 27 p. Available from: https://classdat.appstate.edu/AAS/BIO/vandevenderr/Vietnam2016/PuLuong-CucPhuong-HaLong%20snails.pdf
 20. Tùng NT, Bé NV. Dẫn liệu đầu tiên về ốc cạn ở một số đảo thuộc huyện Kiên Hải - tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2016;45a:97-109.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array