Amphibians and retiples species composition From Duc co district, Gia Lai province
PDF (Vietnamese)

Keywords

lưỡng cư
bò sát
đa dạng
bảo tồn
Đức Cơ herpetofauna
diversity
conservation
Duc Co

How to Cite

1.
Đỗ T Đăng, Lê V Đạo, Nguyễn QT, Nguyễn TM Điệp. Amphibians and retiples species composition From Duc co district, Gia Lai province. hueuni-jns [Internet]. 2022Mar.31 [cited 2023Sep.28];131(1A):17-26. Available from: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6462

Abstract

As a result of our field work caried out in 2020 and 2021, we herein report the first herpetofaunal list of Duc Co dictrict, Gia Lai province, comprising 21 species of amphibians (14 genera, six families, two orders) and 40 species of reptiles (35 genera, 16 families, 2 orders). Remarkably, nine species are recored for the fist time in Gia Lai province, namely Kalophrynus interlineatus, Limnonectes dabanus, Dixonius minhlei, Lygosoma bowringii, Dendrelaphis subocularis, Lycodon subcinctus, Heosemys grandis, Siebenrockiella crassicollis, and Indotestudo elongata. In terms of conservation concern, 10 species are listed the Vietnam Red Data Book (2007) and 10 species in the IUCN Red List (2021).

https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6462
PDF (Vietnamese)

References

 1. Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đức Cơ: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 2021.
 2. Chung HV, Trường NQ, Cường PT, Tạo NT. Đa dạng về thành phần loài bò sát (reptilia) và ếch nhái (amphibia) của Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp; 2013.
 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Báo cáo nghiên cứu các quần xã lưỡng cư và bò sát ở khu vực rừng nhiệt đới trên cao nguyên Tây Nguyên miền Trung Việt Nam. Gia Lai: Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai; 2016.
 4. Tâm NA, Vỹ TH, Luân NT, Tuấn BV, Huy HQ, Yến NTK và cộng sự. Dẫn liệu đa dạng thành phần loài động vật có xương sống (thú, lưỡng cư, bò sát) tại hành lang kết nối Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. 2017;1/2017:104-116.
 5. Pham CT, Le MD, Ngo HT, Ziegler T, Nguyen TQ. A new species of Limnonectes (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) from Vietnam. Zootaxa. 2018;4508: 115-130.
 6. Nguyen LT, Poyarkov NA, Nguyen TT, Nguyen TA, Tran VH, Gorin VA, et al. A new species of the genus Microhyla Tschudi, 1838 (Amphibia: Anura: Microhylidae) from Tay Nguyen Plateau, Central Vietnam. Zootaxa. 2019;4543(4):549-580.
 7. Bourret R. Les Tortues de l’Indochine. L’Institut Océanographique de l’Indochine, Hanoi; 1941.
 8. Smith MA. The fauna of British India, including Ceylon and Burma, Reptilia and amphibian, 2 (Sauria). London: Taylor and Francis; 1935. 440 p.
 9. Smith MA. The fauna of British India, Ceylon and Burma including the whole of Indo-chinese sub-region, Reptilia and amphibian, vol. 3 Serpentes. London: Taylor and Francis; 1943. 583 p.
 10. Taylor EH. The amphibian fauna of Thailand. University of Kansas Science Bulletin; 1962.(43)8: 265-599.
 11. Vassilieva AB, Galoyan EA, Poyarkov JrNA & Geissel P. A photographic Field Guide to the Amphibians and Reptiles of the Lowland Monsoon Forests of Southern Vietnam. Edition Chimaira Frankfurt am Main; 2016. 317 p.
 12. Ziegler T, Botov A, Nguyen TT, Bauer AM, Brennan IG, Ngo HT, et al. First molecular verification of Dixonius vietnamensis Das, 2004 (Squamata: Gekkonidae) with the description of a new species from Vinh Cuu Nature Reserve, Dong Nai Province, Vietnam. Zootaxa. 2016;4136(3):553-566.
 13. Nishikawa K, Matsui M & Orlov NL. A new striped Ichthyophis (Amphibia: Gymnophiona: Ichthyophiidae) from Kon Tum Plateau, Vietnam. Current Herpetology. 2012;31:28-37.
 14. Nguyen SV, Ho CT & Nguyen TQ. Herpetofauna of Vietnam. Edition Chimaira, Frankfurt am Main; 2009. 768 p.
 15. Frost DR. Amphibian Species of the World 6.1, an online reference [Internet]. New York, USA: American museum of Natural History; 2021 [updated: 2021 July 30]. Available from: https://amphibiansoftheworld.amnh.org.
 16. Uetz P & Hošek J. The Reptile Database [Internet]. Germany: Zoological Museum Hamburg; 2021 [updated: 2021 July 30]. Available from: http://www.reptile-database.org
 17. Hammer Ø, David ATH, Paul DR. Past: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontological Association; 2001.
 18. Jestrzemski D, Schütz S, Nguyen QT, Ziegler T. A survey of amphibians and reptiles in Chu Mom Ray National Park, Vietnam, with implications for herpetofaunal conservation. Asian Journal of Conservation Biology. 2013;2(2):88-110.
 19. Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sách Đỏ Việt Nam, Phần I: Động vật. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; 2007.
 20. IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species [internet]. 2021 [updated: 2021 July 30]. Available from: https://www.iucnredlist.org
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array