Preliminary data of the zoogeography of inland freshwater snails in Thua Thien Hue
PDF (Vietnamese)

Keywords

Gastropoda
freshwater snails
zoogeography
Thua Thien Hue Lớp Chân bụng
ốc nước ngọt
địa lý động vật
Thừa Thiên Huế

How to Cite

1.
Chính BT, Giang TV, Nhượng Đỗ V, Chứng N Đắc. Preliminary data of the zoogeography of inland freshwater snails in Thua Thien Hue. hueuni-jns [Internet]. 2024Mar.29 [cited 2024May18];133(1A):43-52. Available from: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7026

Abstract

The survey and sampling were conducted in Thua Thien Hue Province from May 2018 to July 2020. Initial remarks are made on the zoogeography of inland freshwater snails in Thua Thien Hue. In which, species with Indian-Malaysian characteristics are dominant (8 species; 40%), followed by widespread species (6 species; 30%), species with Chinese characteristics are less diverse (4 species; 20%) and Vietnamese endemic species are the least diverse (2 species; 10%).

https://doi.org/10.26459/hueunijns.v133i1A.7026
PDF (Vietnamese)

References

 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chí Thừa Thiên Huế. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội; 2005. tr.14.
 2. Wattebled G. Description de Mollusques inédits, recueillis par M. le capitaine Dorr, en Cochinchine. Journal de Conchyliologie. 1886;32:125-131.
 3. Trung HĐ, Quốc HV. Kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần loài thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) và Chân bụng (Gastropoda) ở sông Hương, thành phố Huế. Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật - Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội. 2013:795-800.
 4. Trung HĐ. Đa dạng thành phần loài động vật đáy sông Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 2015;53(1):27-33.
 5. Thuận NV, Giang TV, Dung TQ, Phương NTH. Thành phần loài và phân bố của Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 4. Hà Nội: Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; 2020. 490-497.
 6. Chinh BT, Nhương ĐV, Chứng NĐ. Đa dạng thành phần loài Gastropoda nước ngọt nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 2021;66(4F):66-74.
 7. Thanh ĐN. Tổng quan về nguyên tắc và phương pháp phân vùng địa lý động vật. Tạp chí Sinh học. 2015;37(4):397-410.
 8. Yen TC. Die chinesischen Land-und Süßwasser-Gastropoden des Natur-Museums Senckenberg. Frankfurt: Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main; 1939. 234 pp.
 9. Brandt RAM. The non-marine aquatic Mollusca of Thailand. Frankfurt: Frankfurt am Main; 1974. 423 pp.
 10. Thanh ĐN, Hải HT. Động vật chí Việt Nam, tập 29. Trai, ốc nước ngọt nội địa Việt Nam (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia). Hà Nội: Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; 2017. 360 tr.
 11. MolluscaBase. [cited 10 May 2022]. Available from: http://www.molluscabase.org
 12. Wikipedia. [cited 2022]. Available from: https://vi.wikipedia.org/wiki/Dãy_Trường_Sơn, 2022
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Array