NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ NỘI LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 TỈNH BÌNH ĐỊNH

Abstract

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của Công ty Cổ phân lâm nghiệp 19 là vấn đề rất quan trọng cho Công ty trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các nhân tố nội lực của Công ty. Để xác định các nhân tố này, bài viết căn cứ vào số liệu thu thập được từ việc điều tra ngẫu nhiên các đối tượng bên trong và bên ngoài Công ty về những vấn đề liên quan đến NLCT. Sau khi kiểm định KMO and Bartlett's Test cho kết quả phù hợp sẽ tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả, có 5 nhân tố thuộc môi trường bên trong ảnh hưởng đến NLCT của Công ty. Đồng thời, qua kết quả hồi quy bài viết cũng xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến NLCT của Công ty. Hơn nữa, thông qua ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong, bài viết cũng xác định được các điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Từ đó, giúp Công ty đánh giá chính xác năng lực nội tại của mình để có chiến lược phát triển phù hợp trong thời gian tới.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3313