Sự Việt hóa âm đầu của từ tiếng Anh trên báo điện tử Nhân dân

Abstract

Từ tiếng Anh xuất hiện trên báo chí điện tử tiếng Việt đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước cũng như nhân dân Việt Nam, báo điện tử Nhân dân luôn cố gắng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách phiên âm từ tiếng Anh theo cách đọc tiếng Việt để tạo sự gần gũi giữa bạn đọc đông đảo với các từ hay tên riêng nước ngoài. Bài báo này tập trung tìm hiểu những phương thức Việt hóa âm đầu (onset) của các từ tiếng Anh xuất hiện trên báo điện tử Nhân dân trong thời gian gần đây. Phân tích các đơn vị từ tiếng Anh trên báo điện tử Nhân dân cho thấy các quá trình Việt hóa chủ yếu xử lý các tổ hợp phụ âm (consonant cluster) và các thành phần âm đầu “bất hợp pháp” với hệ thống ngữ âm tiếng Việt. Những quá trình này nhằm đảm bảo cấu trúc âm tiết chuẩn của ngôn ngữ vay mượn, đảm bảo tính trung thành đối với ngữ âm ngôn ngữ được vay mượn hoặc đảm bảo số lượng âm tiết của đơn vị được vay mượn và đơn vị vay mượn là bằng nhau.

 

English words emerging in Vietnamese electronic newspapers are posing more challenges to the preservation of Vietnamese language’s purity in the mass media. As the voice of the Communist Party, the government, and the people of Vietnam, the electronic Nhan dan newspaper has always preserved the purity and beauty of Vietnamese language by nativising English words’ phonemic transcription in accordance with Vietnamese phonology in order to bring foreign words close to Vietnamese readers. This article aims to demonstrate the nativisation processes imposed on onsets of English words in recent period. The analysis of English words in electronic Nhan dan newspaper has evidenced that the nativisation occurs as an appropriate solution for consonant clusters and exotic simplex onsets. The nativisation will ensure the standard native syllable structure, and guarantee the most faithfulness to given language as well as the same number of syllables between input and surface.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3315