Đánh giá thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo tại thành phố Đà Nẵng bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM)

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện tại thành phố Đà Nẵng nhằm đánh giá công tác thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo các bộ phận chức năng tại các cơ quan cung cấp dịch vụ công của thành phố. Bằng việc phỏng vấn trực tiếp các đối tượng nghiên cứu (ứng viên thi tuyển và người đứng đầu các cơ quan sử dụng ứng viên trúng tuyển), số liệu được thu thập và phân tích thông qua phân tích nhân tố và mô hình phương trình cấu trúc SEM. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về mặt ý niệm đối với các biến số dự báo ( chủ trương và nội dung thi tuyển, yêu cầu của đề án, tiêu chuẩn đánh giá ứng viên) đối với biến số kết quả (tính công bằng của kỳ thi tuyển) giữa hai nhóm đối tượng nghiên cứu. Trên cơ sở so sánh hệ số tương quan mô hình phương trình cấu trúc SEM, một số khuyến nghị và hàm ý chính sách để hoàn thiện công tác này đã được đưa ra
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3317