ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ VỀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Abstract

Trong quá trình đào tạo ở trường đại học, sinh viên (SV) với tư cách vừa là chủ thể của hoạt động học tập, vừa là người thụ hưởng những thay đổi trong quản lý đào tạo của mỗi nhà trường. Vì vậy, sự đánh giá của SV về việc tổ chức, quản lý đào tạo là những cơ sở thực tiễn quan trọng giúp các nhà trường có những sự đổi mới cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo. Bài báo trình bày những kết quả khảo sát ý kiến của SV về quản lý và tổ chức đào tạo theo phương thức tín chỉ ở các trường đại học thuộc Đại học Huế trong những năm qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp giúp các nhà trường có những đổi mới trong quản lý và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3319