NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ TĂNG THÊM (VA) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện với ba nhóm ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Huế (Mộc mỹ nghệ, đúc đồng, thêu). Từ số liệu khảo sát, kết quả nghiên cứu đã hệ thống được một số nhân tố ảnh hưởng đến VA của từng ngành nghề và tổng hợp chung cả 3 nhóm ngành nghề: (1) yếu tố lao động, (2) vốn sản xuất kinh doanh, (3) mặt bằng (4) thị trường tiêu thụ sản phẩm, (5) liên kết với các đơn vị du lịch. Từ đó, đề xuất một số nhóm giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ của Huế giai đoạn mới.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3320