Đội ngũ giảng viên và vai trò của đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

Abstract

Đội ngũ giảng viên là tập hợp các nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng nghề cùng chung mục đích, nhiệm vụ. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế chỉ thực hiện được khi chúng ta có một đội ngũ giảng viên đủ mạnh. Phát triển đội ngũ giảng viên được xuất phát từ chính yêu cầu của thực tiễn và vai trò của đội ngũ giảng viên trong giai đoạn hiện nay.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3324