VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Abstract

TÓM TẮT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực bao gồm các quan điểm nhằm bảo đảm quyền làm chủ của người dân, nâng cao tính trách nhiệm của Đảng, của Chính quyền trước nhân dân, làm cho các chính sách của Đảng của Chính quyền được ban hành và thực thi một cách hiệu quả nhất, đồng thời khắc phục sự tha hóa quyền lực, trừng trị và xử lý nghiêm khắc tình trạng lạm dụng quyền lực của cán bộ và cơ quan nhà nước. Đây không chỉ là đòi hỏi cấp bách của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, mà nó còn là tiêu điểm của quá trình mở rộng và phát huy quyền dân chủ của người dân ở nước ta hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3327