MARX VÀ ENGELS BÀN VỀ QUAN HỆ GIỚI

Abstract

Bằng phương pháp phân tích tài liệu và phương pháp phân tích lịch sử, bài báo đã đề cập những quan điểm cơ bản của Karl Marx và Friedrich Engels về quan hệ giới trên các khía cạnh: phân công lao động, địa vị xã hội của phụ nữ và nam giới, kỳ vọng cho bình đẳng giới. Trong đó, phân công lao động theo giới gắn liền với phương thức sản xuất, chế độ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, hình thức hôn nhân và tiến bộ của kỹ thuật. Quan hệ giới đã đạt được sự bình đẳng nhất định trong chế độ mẫu hệ và chuyển sang trạng thái bất bình đẳng ở chế độ phụ hệ với sự thay thế của chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất cho chế độ mà mọi của cải đều là của chung. Bất bình đẳng giới có thể bị xóa bỏ khi chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất không còn nữa, phụ nữ được giải phóng khỏi công việc nội trợ để tham gia vào hệ thống sản xuất xã hội như một lực lượng sản xuất to lớn và họ có địa vị kinh tế độc lập

By the means of document and historical analysis, the article refers to the basic ideas of Karl Marx and Friedrich Engels on gender relations aspects: the division of labor, society status of women and men, gender equality expectations. In particular, the gender division of labor associated with production methods, modes of ownership and means of production, forms of marriage and technical progress. Gender relations reached a certain level of equality in matriarchy and a status of inequality in patriarchy and the removal of the regime of private ownership of the means of production, which means all are of the common wealth. Gender inequality can be removed when the regime of private ownership of the means of production is no longer available, freeing women from housework to participate in the production as a force of significance and with ​​ independent economic status

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3329