ỨNG DỤNG HỆ THỐNG XÂY DỰNG TÁC PHẨM GÒ KIM LOẠI TRONG ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC HIỆN NAY

Abstract

Tác phẩm gò kim loại là đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc nói riêng và nghệ thuật tạo hình nói chung. Chúng đều có khả năng xác lập căn cứ cho từng thời kỳ, từng giai đoạn thay đổi chất liệu, đề tài, kỹ thuật trong phong cách sáng tạo của người nghệ sỹ. Những thay đổi tạo ra những khó khăn cho quá trình hình thành phong cách nhưng không thể không tự điều chỉnh mình để đi đến sự hoàn thiện trong con đường sáng tạo. Có thể khẳng định rằng cần phải xây dựng hệ thống mang tính khoa học trong sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao. Triển khai phương hướng ấy trên bình diện mỹ học nói chung cùng với sự nghiên cứu chỉ dành riêng cho nghệ thuật điêu khắc, đặc biệt là môn gò kim loại để khách thể có được cách tiếp cận đúng đắn đối với tác phẩm và hệ thống phương pháp sáng tạo trong quá trình định hình phong cách người nghệ sỹ khi xây dựng một tác phẩm điêu khắc gò kim loại.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3337