SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ TƯ TƯỞNG PHONG KIẾN SANG DÂN CHỦ TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO YÊU NƯỚC Ở HÀ TĨNH NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

Abstract

Bài viết nhằm chuyển tải tới người đọc sự chuyển biến từ tư tưởng phong kiến sang tư tưởng dân chủ tư sản trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh những năm đầu thế kỷ XX. Đây là sự chuyển biến nằm trong quỷ đạo chuyển biến chung của cả dân tộc và đã đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của lịch sử lúc bấy giờ. Nhờ sự chuyển biến đó,một loạt các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đã diễn ra sôi nổi, khiến kẻ thù phải vất vã đối phó, tạo ra những tiền đề quan trọng cho các phong trào đấu tranh trong các giai đoạn tiếp theo.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3339