ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ PHONG THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Xã Phong Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là một trong những xã được chọn làm xã điểm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đến nay, sau hai năm thực hiện đề án này, xã đã tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước mở rộng ngành nghề kinh doanh, hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy: (i) Tính đến tháng 4 năm 2013, xã đã cơ bản hoàn thành 14/19 tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông thôn mới; (ii) Việc thực hiện phương án quy hoạch nông thôn mới đã làm cho cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành phi nông nghiệp và nâng cao thu nhập của người dân; (iii) Trong hơn 2 năm thực hiện phương án, xã đã hoàn thành tương đối việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng mới nhiều phòng học cho các trường, đầu tư cứng hóa nhiều tuyến giao thông, thủy lợi, nâng cấp hệ thống điện, nước sạch. (iv) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%; 8 thôn trong xã đều  đạt danh hiệu làng văn hóa và đều có nhà văn hóa thôn; (v) Chất lượng môi trường ngày càng được nâng cao do xã đã làm tốt công tác thu gom và xử lý rác thải.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3342