VẤN ĐỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Abstract

Ở nước ta tình hình khiếu nại ngày càng diễn biến phức tạp   nhất là từ khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường vấn đề này lại càng nóng bỏng hơn. Bên cạnh những nguyên nhân phát sinh trực tiếp từ cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính còn có nguyên nhân không nhỏ phát sinh từ công tác giám sát giải quyết khiếu nại hành chính.Trong bài viết này tác giả chỉ rõ vai trò giám sát và trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, chỉ rõ về chủ thể thực thi quyền giám sát, nội dung giám sát, phương thức và trình tự thủ tục giám sát giải quyết khiếu nại hành chính. Tác giả cũng mạnh dạn đưa ra một số quan điểm về đổi mới cơ chế giám sát công tác giải quyết khiếu nại hành chính trong giai đoạn hiện nay.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3370