DIỄN NGÔN KHẨU HIỆU TIẾNG VIỆT TỪ GÓC ĐỘ THUYẾT HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ

Abstract

Khẩu hiệu ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi xã hội- mỗi quốc gia. Không đơn thuần chỉ là những biểu ngôn để hô hào trong các cuộc mít-tinh, diễu hành hay là những thông điệp quảng cáo trên các bảng biểu màu sắc, khẩu hiệu chính trị xã hội ngày nay là một loại hình diễn ngôn đặc biệt, là công cụ truyền thông hiệu quả mà mỗi đất nước đều có phương sách đầu tư và phát triển thích đáng. Nhìn khẩu hiệu từ góc độ hành động ngôn từ, có thể thấy đây chính là một sản phẩm cụ thể của hành động ngôn từ và chúng bao hàm các chức năng vốn dĩ cũng như các chức năng phái sinh của thể loại hành vi tại lời, xét trong mối quan hệ tổng hòa của giao tiếp. Với các chức năng kêu gọi, động viên, khuyến khích cộng đồng, khẩu hiệu truyền thông là những hành động ngôn từ sắc bén, hiệu quả, là công cụ giao tiếp hữu hiệu trong việc hướng cộng đồng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống… Bài nghiên cứu này trình bày kết quả phân tích diễn ngôn 200 mẫu khẩu hiệu chính trị-xã hội tiếng Việt trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, nhìn từ góc độ hành động ngôn từ.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3374