TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC PAKO Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (THE USE OF LANGUAGE OF PAKO PUPILS IN A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE)

Abstract

TÓM TẮT

Việc giáo dục ngôn ngữ và bằng ngôn ngữ ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số là vấn đề hết sức bức thiết. Để tìm hiểu tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc Pako ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế, bài viết đã dựa trên tư liệu khảo sát bằng phiếu điều tra kết hợp với phỏng vấn sâu gồm 200 học sinh tiểu học và 73 học sinh phổ thông cơ sở tại thị trấn A Lưới với các nội dung chính sau: năng lực ngôn ngữ của học sinh Pako trong giao tiếp gia đình, trường học và các sinh hoạt khác; thái độ của học sinh, phụ huynh người Pako đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong nhà trường và một số kiến nghị.


SUMMARY

The language and education in the language of ethnic minorities are urgent issues. To search of the use of language of pupils Pako in A Luoi district, Thua Thien Hue province, article was based on data from the questionnaire survey combined in-depth interviews with 200 primary school pupils and 73 secondary school pupils in A Luoi town with the main contents: linguistic competence of pupils Pako in communication family, school and other activities; pupils' attitudes and parents who Pako for the use of language in schools and several petitions.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3375