NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA

Abstract

Bằng các số liệu thứ cấp, bài viết đã khái quát kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Thanh hóa. Trên cơ sở các số liệu thu thập được từ việc phỏng vấn các cán bộ và nhân viên làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế, sử dụng phương pháp kiểm định thống kê về sự khác biệt trung bình hai đám đông (Independent - Samples T-test), bài viết đã đánh giá chất lượng, xác định các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thanh tra và kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thanh hóa.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3376