Phương pháp dạy học tiến hóa

Abstract

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của phương pháp dạy học là lôi cuốn được sự hứng thú của người học trong suốt quá trình tiếp thu kiến thức mới. Với những bài học dài, chứa đựng nhiều kiến thức khó, phức tạp, điều này trở nên khó khăn vì khả năng tiếp cận các vấn đề phức tạp của con người là có hạn và người học dễ chán nản khi không thể nắm bắt được nhanh chóng các kiến thức đang được trình bày. Bài viết này giới thiệu một phương pháp dạy học mới, được gọi là “phương pháp dạy học tiến hóa”, với ý tưởng khởi nguồn từ mô hình phát triển hệ thống tiến hóa trong ngành công nghệ thông tin, theo đó quá trình dạy học được chia thành nhiều bước lặp, bước sau là sự tiến hóa của bước trước. Phương pháp này sẽ trợ giúp việc tổ chức quá trình dạy học các vấn đề phức tạp sao cho người học dễ dàng tiếp cận và có nhiều hứng thú.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3377