THỰC TRẠNG BIỂU HIỆN KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Kỹ năng sống (KNS) là một trong những yếu tố cần thiết giữ vai trò then chốt đối với sự thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người, kỹ năng sống đã trở thành một hợp phần quan trọng trong nhân cách con người sống trong xã hội hiện đại. Để góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho lĩnh vực nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đánh giá về thực trạng biểu hiện kỹ năng sống của học sinh trung học phổ thông (THPT) tại thành phố Huế thông qua 4 nhóm kỹ năng chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết học sinh đã có những biểu hiện KNS phù hợp, chứng tỏ mức độ phát triển khá tốt về KNS. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện không đồng đều ở các nội dung KNS cụ thể cũng như giữa các học sinh.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3381