PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN THEO TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN HỒ CHÍ MINH

Abstract

Mang trong mình những giá trị văn hoá dân tộc bước ra thế giới, hoà nhập vào đại dương trí tuệ của thời đại, Hồ Chí Minh đã chắt lọc tinh hoa của nhân loại, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước định hình triết lý phát triển của mình. Sự ra đời của triết lý phát triển Hồ Chí Minh là một hiện tượng hợp quy luật, một đòi hỏi lịch sử khách quan. Trong triết lý phát triển của mình, Người đã chỉ ra rằng muốn phát triển bền vững đất nước cần phải huy động và phát huy các nguồn lực phát triển. Đây cũng là lĩnh vực mà Hồ Chí Minh đã có những đóng góp vô giá cho nhân loại, để các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước ghi nhận, suy tôn Người như một "nhà triết học hành động" tiêu biểu của thế kỷ XX.

Sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay đang đòi hỏi phải nghiên cứu, khai thác các nguồn lực phát triển để phát triển đất nước cho phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Trên cả hai bình diện, lý luận và thực tiễn, phát huy các nguồn lực phát triển theo triết lý phát triển Hồ Chí Minh đã và đang có ý nghĩa thời sự to lớn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3383