SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN TỪ VẬT LÝ 9 THCS

Abstract

Xu hướng đổi mới dạy học hiện nay chuyển mạnh từ việc truyền thụ kiến thức một chiều sang tổ chức cho học sinh tự lực tìm kiếm kiến thức, qua đó rèn luyện cho học sinh năng lực tự học, đặc biệt là năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề. Do đó giáo viên cần thiết phải tăng cường khai thác, sử dụng các thí nghiệm đã được trang bị và có thể tự tạo nhiều thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền để phục vụ trực tiếp cho việc dạy học của mình. Nội dung chương trình Vật lý lớp 9 phần Điện Từ có nhiều khái niệm, quá trình khá trừu tượng đối với học sinh, các kiến thức hầu hết được hình thành theo con đường thực nghiệm nên việc khai thác, sử dụng thí nghiệm trong dạy học phần này là điều tất yếu, chúng ta cần nhận thức rõ điều đó.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3385