CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ.

Abstract

Trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng, các dịch vụ ngân hàng điện tử, đặc biệt là Internet Banking  ra đời và trở thành xu hướng chính trong sự phát triển của các ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, các dịch vụ này vẫn chưa được sử dụng phổ biến. Mục tiêu của nghiên cứu này là tiến hành khảo sát, phân tích thực nghiệm nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, cụ thể là ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Huế, từ đó đưa ra một số giải pháp để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ này. Dựa vào số liệu điều tra từ 400 khách hàng, các tác giả đã tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) thông qua phần mềm SPSS và AMOS.  Kết quả phân tích cho thấy có 6 nhân tố tác động đến Ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking , trong đó tác động của nhân tố Thái độ là quan trọng nhất.

Từ khóa: ngân hàng điện tử, Internet Banking (IB), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), SPSS-AMOS.

 

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3387