Năng lực tri nhận nghĩa thán từ nguyên dạng của người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ thông qua chuyển ngữ

Abstract

Thán từ là phương tiện ngữ dụng phổ quát được dùng để diễn tả cảm xúc, tình cảm và thái độ của con người trong mọi ngôn ngữ và văn hóa. Thán từ nguyên dạng mang tính đại diện cho hệ thống thán từ của một ngôn ngữ, có sự đa dạng về nghĩa cũng như chức năng. Do thán từ nguyên dạng không phải là âm tự nhiên nên người học ngôn ngữ đặc biệt là học ngoại ngữ cần được phát triển kiến thức về thán từ, nhất là thán từ nguyên dạng trong ngôn ngữ đích.  Nghiên cứu này khảo sát mức độ tri nhận nghĩa của 53 khách thể là người Việt sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ đối với 10 thán từ nguyên dạng phổ biến trong tiếng Anh thông qua hoạt động chuyển ngữ các phát ngôn và trích đoạn hội thoại có chứa các thán từ này. Kết quả nghiên cứu khẳng định sự cần thiết phải lồng ghép giảng dạy thán từ một cách hệ thống và đầy đủ hơn trong quá trình phát triển ngữ năng thứ hai cho người học ngoại ngữ.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3388