THA NHÂN HIỆN SINH TRONG “LỜI KỸ NỮ” CỦA XUÂN DIỆU

Abstract

Tư duy thơ Xuân Diệu có nét tương đồng với tư duy triết học của các nhà Hiện sinh ở châu Âu thế kỷ XX. Tha nhân, một cách lý giải về sự tồn tại của con người trong cõi trần ai với nỗi cô đơn không thể chia sẻ cùng ai ở bài thơ Lời kỹ nữ cũng chính là một trong những chủ đề được nhiều nhà Hiện sinh quan tâm. Tha nhân trong bài thơ Lời kỹ nữ xuất hiện dưới nhiều diện mạo khác nhau, nhưng yếu tố xâu chuỗi tất cả những hình ảnh ấy là nỗi buồn, sự cô đơn. Xem xét bài thơ dưới góc độ tha nhân, một trong những chủ đề của triết học Hiện sinh, khiến chúng ta có thể hiểu và lý giải sâu hơn về giá trị của tác phẩm này
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3389