HOÀN THIỆN QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Abstract

Bài viết tập trung phân tích những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về việc quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó bài viết nêu ra những bất cập, hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xử lí người chưa thành niên phạm tội, góp phần cải tạo, giáo dục người chưa thành niên phạm tội, hạn chế tình trạng người chưa thành niên phạm tội ngày càng một gia tăng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3391