ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

TÓM TẮT

Bài viết này đánh giá hoạt động đào tạo cho nhân viên tại các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế theo 4 khía cạnh của Mô hình Kirkpatrick [1] dựa trên số liệu khảo sát 100 nhân viên trong các ngân hàng này. Kết quả nghiên cứu cho thấy phản ứng của nhân viên về các khóa đào tạo mà họ đã tham dự là khá tốt, năng lực chuyên môn của nhân viên được nâng cao sau mỗi khóa đào tạo, họ có ý thức vận dụng năng lực mới này vào công việc. Tuy nhiên các ngân hàng lại chưa quan tâm thích đáng đến việc tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi cho nhân viên chuyển những khả năng được đào tạo của mình vào công việc làm hạn chế đến hiệu quả của các khóa đào tạo này.

Từ khóa: đào tạo nhân viên; ngân hàng thương mại; Mô hình Kirkpatrick.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3392