ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Mục tiêu chính của nghiên cứu là đo lường và phân tích ảnh hưởng của phát triển du lịch (DL) đến phát triển kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH). Trên cơ sở sử dụng số liệu thứ cấp giai đoạn 1998 - 2012 và số liệu sơ cấp, bài viết đã chứng minh được phát triển DL đã ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế thông qua các yếu tố như tăng GDP, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tăng giá trị xuất khẩu tại chỗ, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động,… Đồng thời, phát triển du lịch cũng mang lại những ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế như gây ra tình trạng bất bình đẳng về thu nhập, làm tăng giá cả hàng hoá, nạn trẻ em bỏ học và phụ nữ bán hàng rong đeo bám du khách, ô nhiễm môi trường,.... Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch ở tỉnh TTH trong thời gian tới.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3394